Regulamin projektu

Regulamin projektu „Poznaj Bohatera”

A.      Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Poznaj Bohatera”, zwany dalej w treści regulaminu Projektem.

2.       Projekt koordynuje Klerycki Krąg Akademicki przy Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej, z siedzibą przy Placu Mariackim 7 w Pelplinie, zwany dalej: „Organizatorem”.

3.       Projekt nadzoruje Zespół Wychowania Duchowego Chorągwi Gdańskiej ZHP z siedzibą przy ul. Za Murami 2 w Gdańsku.

4.       Projekt ma zasięg ogólnopolski, a uczestnikami projektu może być grupa harcerzy (tj. zastępy, patrole, drużyny). W tym także: drużyny harcerskie, drużyny starszoharcerskie, drużyny wędrownicze, drużyny wielopoziomowe, kręgi akademickie, kręgi instruktorskie. Wymogiem jest podanie spośród grupy harcerzy osoby odpowiedzialnej za kontakt z grupą.

5.       Grupa zobowiązana jest zarejestrować się w projekcie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej projektu (www.PoznajBohatera.pl).

6.       Osoba odpowiedzialna za grupę otrzyma elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, co jest zarazem potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie.

7.       Zadaniem uczestników projektu jest:

a.       zadeklarowanie bohatera, którego życiorys grupa będzie zgłębiała podczas trwania projektu (w pierwszej kolejności ma to być patron danej grupy tj. drużyny, zastępu itd.). Jeżeli dana grupa nie ma swojego patrona to jest zobowiązana wybrać osobę, która odznacza się nieprzeciętnymi cechami, a jej życiorys jest zgodny z wartościami ZHP.

b.      zarejestrowanie grupy harcerzy. Rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez formularz na stronie PoznajBohatera.pl

c.       po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji grupy harcerzy zobowiązane są do wykonywania zadań przesyłanych im drogą elektroniczną. Ponadto, przebieg zadań i ich rezultat należy dokumentować fotograficznie lub w inny sposób określony w danym zadaniu.

8.       Uczestnicy wyrażają zgodę, by wysyłane przez nich zdjęcia i rezultaty ich działań były publikowane na stronie PoznajBohatera.pl oraz w social mediach związanych z realizacją projektu.

9.       Udział w projekcie jest bezpłatny.

10.   Realizacja projektu potrwa do 7 czerwca 2022 roku. Tego dnia zostanie także opublikowana oficjalna lista grup, które wygrały nagrody rzeczowe.

11.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowane przepisy prawa polskiego.

B.      System wyłonienia zwycięzcy

1.       Przez cały okres realizacji projektu grupy zdobywają punkty przyznawane za wykonanie określonych zadań (zadania otrzymają drogą elektroniczną).

2.       Organizator przewiduje minimum 12 zadań, ale nie więcej niż 20.

3.       Treść zadań jest tajna. Opierają się one jednak na twórczości i kreatywności grup. Zadaniem może być np. stworzenie plakatu przedstawiającego bohatera.

4.       Każde zadanie ma inny system punktacji. Ilość przyznawanych punktów i kryteria punktowania podawane są wraz z treścią zadania.

5.       Na wykonanie każdego zadania grupa ma maksymalny czas 30 dni.

6.       Po wykonaniu zadania (nie później niż po 7 dniach) grupa otrzymuje kolejne zadanie oraz informację z ilością uzyskanych punktów.

7.       Liczba zdobytych punktów jest publikowana w zbiorczej liście umieszczonej na stronie PoznajBohatera.pl.

8.       Za przyznawanie punktów odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez Organizatora.

9.       Decyzje o przyznanych punktach są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

10.   Uczestnicy przystępujący do projektu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

C.      Nagrody

1.       Nagrody zapewnia Organizator.

2.       Lista nagród zostanie podana najpóźniej w czerwcu 2022 roku.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród bez podania przyczyny.

4.       Istnieje możliwość stania się mecenasem projektu poprzez ufundowanie nagród przez osoby prywatne, firmy lub instytucje pożytku publicznego. Informacja o mecenasach projektu znajdzie się na stronie internetowej Organizatora.

D.      Ochrona danych osobowych

1.       Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępnianie zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

2.       Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Projektu jest Organizator.

3.       Uczestnicy projektu podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak jest to warunkiem koniecznym uczestnictwa w Projekcie.

4.       Uczestnik projektu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swych danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych.

5.       Uczestnik projektu wyraża dobrowolną zgodę na rozpowszechnienie swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa, w ramach której przystępuje do projektu.

6.       Na zasadach przewidzianych przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych Wniosek o usunięcie danych osobowych lub o ograniczenie ich przetwarzania jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.

E.       Postanowienia końcowe

1.       Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Projektu, bez podania przyczyn. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu zmian na stronie internetowej Projektu.

2.       Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Projektu bez podawania przyczyny.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych lub istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Projektu.

4.       Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Projektu.

5.       Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Masz pytania?

Jesteśmy przekonani, że projekt "Poznaj Bohatera" jest dla Ciebie! Masz wątpliwości? Napisz. Z przyjemnością odpowiemy.

Email

info@poznajbohatera.pl